Židovský hřbitov, Chlistov

Židovský hřbitov se nachází na zalesněném návrší 1,5 km severovýchodně od obce, při lesní cestě do Hradiště.  

Jde o menší židovský hřbitov z druhé poloviny 19. století. Hřbitov byl založen r. 1869, náhrobky pocházejí z druhé poloviny 19. stol. a z počátku 20. stol.  Doklad židovského osídlení obce obsahuje jen zlomek z původního souboru náhrobků. 

Náhrobky většinou žulové, nejčastěji obloukově a hrotitě ukončené, s hebrejskými nápisy. V některých případech mimo nápisy náhrobky zdobeny tradiční židovskou symbolikou. 

Na rozloze 15 x 20 m je umístěno 15 náhrobků, prostor je ohrazen zdí s branou, patrné jsou zbytky márnice.

Ohradní zeď z lomového neomítaného kamene o nestejné výšce od 0,2 do 1,5 m, místy zcela rozvalena. Brána vyzděna ze smíšeného zdiva. Otvor ukončený segmentem oblouku, segment vyzděný z cihel, vrata chybí.

V podélné straně souběžné s lesní cestou ve střední ose zděná vstupní brána převyšující ohrazení.

V jihovýchodním rohu hřbitova patrny základy umývárny.


Mapa